Privacy Policy

A 2016/679 EURÓPAI UNIÓS RENDELET 13. CIKKE SZERINTI ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ – WEBPORTÁLOK FELHASZNÁLÓI

 

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő a Fedrigoni S.p.A., amelynek székhelye: Via Enrico Fermi 13/F, 37135, Verona (VR) Olaszország. A hatályos rendeletben előírt, az „5. Az érintettek jogai” pontban felsorolt jogainak gyakorlása érdekében, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos bármely egyéb kéréssel az Adatkezelőhöz fordulhat a privacy@fedrigoni.com e-mail címen.

 

2. A feldolgozott kezelések típusai

 

a) Portálon történő regisztráció kezelése

Cél: a webportál lehetővé teszi a felhasználók regisztrációját, akik ezáltal létrehozhatják saját fenntartott területüket, és hozzáférhetnek a platformon belüli bizalmas és exkluzív információkhoz.
Jogalap: a regisztrációs folyamat az érintett hozzájárulása alapján történik.
Adatmegőrzés: az adatokat a felhasználó rendelkezésére bocsátott portálon a regisztrációs szolgáltatás kezeléséhez szükséges ideig tároljuk.
A regisztrációs folyamat befejeztével a felhasználó regisztrál a vállalat rendszereiben, és bármikor kérheti fiókja letiltását az 1. pontban megjelölt kommunikációs csatornákon keresztül.

 

b) A felhasználói kommunikáció kezelése

Cél: a weboldalon található elérhetőségi címekre történő önkéntes üzenetküldés és az „űrlapok” kitöltése a feladó elérhetőségi adatainak, valamint a kommunikációban szereplő valamennyi személyes adatnak a megszerzéséhez vezet, amelyek az Adatkezelőnek küldött konkrét kérések teljesítéséhez szükségesek. Az adatok feldolgozása a kommunikáció kezelése érdekében történik, a felhasználó rendelkezésére bocsátott kommunikációs szolgáltatás biztosításának szükségessége alapján.
Jogalap: az adatkezelési tevékenység a közleményt küldő személy hozzájárulása alapján történik.
Adattárolás: a felhasználó adatait az Adatkezelő rögzíti és a kommunikáció kezeléséhez szükséges ideig tárolja, a felhasználóval való üzleti kapcsolat kezelése érdekében, a felhasználó hozzájárulása alapján, amely bármikor visszavonható az 1. pontban megjelölt kommunikációs csatornákon keresztül benyújtott kérelemmel.

 

c) Hírlevelek

• Cél: a portálra történő regisztráció és/vagy a platformon található „űrlapokon” keresztül történő kommunikáció elküldésekor a felhasználó feliratkozhat a termék- és szolgáltatáskínálattal kapcsolatos frissítésekről és promóciókról szóló hírlevél szolgáltatásokra.
• Jogalap: az adatok feldolgozása a felhasználó által megadott hozzájárulás alapján történik, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban.
• Adatmegőrzés: a személyes adatokat a felhasználó rendelkezésére bocsátott hírlevél-szolgáltatás kezeléséhez szükséges ideig tároljuk, aki bármikor dönthet úgy, hogy a megadott hozzájárulás visszavonásával, az egyes kapott közleményekben található külön funkción keresztül, vagy az 1. pontban megjelölt kommunikációs csatornákon keresztül történő kéréssel leállítja a hírlevelek küldését.

 

d) Alkalmazások kezelése

A portálon keresztül lehetőség van a „karrier” területre való belépésre az állásajánlatok tanácsadásához és a pályázatok kezeléséhez. Az ilyen feldolgozási tevékenységgel kapcsolatban kérjük, olvassa el a jelentkezési szabályzatot, amely az erre a célra szolgáló részben található.

 

e) Böngészés adatkezelés

• Cél: a portál működésének és biztonságának biztosításához használt eszközök normál működésük során feldolgozhatnak bizonyos olyan információkat, amelyeket nem azért gyűjtenek, hogy az érintett személyekkel kapcsolatba hozzák őket, de amelyek a feldolgozás eredményeként lehetővé tehetik a felhasználók azonosítását (pl. IP-címek, számítógépes domainnevek stb.). Az ilyen információk gyűjtése a portál biztonságának és megfelelő működésének biztosítása érdekében történik.
• Jogalap: az adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdeke alapján történik, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.
• Adatmegőrzés: az adatokat a megadott célok eléréséhez feltétlenül szükséges ideig tároljuk.

 

f) Üzleti kapcsolatok

• Cél: a portál működésének és biztonságának biztosításához használt eszközök normál működésük során feldolgozhatnak bizonyos olyan információkat, amelyeket nem azért gyűjtenek, hogy az érintett személyekkel kapcsolatba hozzák őket, de amelyek a feldolgozás eredményeként lehetővé tehetik a felhasználók azonosítását (pl. IP-címek, számítógépes domainnevek stb.). Az ilyen információk gyűjtése a portál biztonságának és megfelelő működésének biztosítása érdekében történik.
• Jogalap: az Ön elérhetőségi adatainak kezelésére a felek között fennálló szerződés alapján vagy olyan kereskedelmi érdekből kerül sor, amely a jövőbeni szerződéses megállapodások létrehozásához vezethet.
Ön bármikor kérheti elérhetőségei törlését az 1. pontban megjelölt kommunikációs csatornákon keresztül.
• Adatmegőrzés: az adatokat a megadott célok eléréséhez feltétlenül szükséges ideig tároljuk.

 

g) B2B kereskedelmi kommunikáció

• Cél: az Ön által a szakmai/kereskedelmi kapcsolat létrehozásával/ fenntartásával összefüggésben megadott elérhetőségi adatokat tároljuk és feldolgozzuk promóciós és frissítő közlemények küldése, valamint kérdőívek küldése céljából, hogy visszajelzéseket és javítási javaslatokat gyűjtsünk.
• Jogalap: az adatkezelési tevékenységre az Adatkezelőnek a jelenlegi vagy potenciális üzleti partnereivel való szakmai kapcsolatok fenntartásához és javításához fűződő jogos érdeke alapján kerül sor.
• Adatmegőrzés: az adatokat az utolsó szakmai kapcsolatfelvételtől számított 36 hónapig kezeljük a kommunikáció küldése céljából. Ön bármikor kérheti, hogy ne kapjon ilyen jellegű közleményeket az üdvözlő levélben található link kiválasztásával, vagy az 1. pontban megjelölt kommunikációs csatornákon keresztül történő kéréssel.

 

h) Fedrigoni Top Awards regisztráció és kommunikáció

• Cél: a Fedrigoni Top Awards eseményre való regisztráció részeként megadott elérhetőségi adatokat a regisztráció kezelése, valamint a későbbiekben a frissítő közlemények (pl. díjra jelöltek, későbbi kiadások stb.) küldése céljából tároljuk és feldolgozzuk.
• Jogalap: az adatkezelési tevékenységet az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzi, hogy kezelje a tagok részvételi folyamatát, és folyamatosan tájékoztassa a résztvevőket a Top Awards kezdeményezés alakulásáról.
• Adatmegőrzés: adatokat a rendezvényen való részvétel lebonyolításához szükséges ideig, majd ezt követően a fenti közlemények küldéséhez szükséges ideig tároljuk. A felhasználó bármikor kérheti a hírlevelek küldésének leállítását az egyes kapott közleményekben található külön funkcióval, vagy az 1. pontban megjelölt kommunikációs csatornákon keresztül történő kéréssel.

 

i) Sütik kezelése

A portál sütiket használ, amelyeken keresztül a felhasználó személyes adatokat kezelhet. Az ilyen jellegű feldolgozással kapcsolatban kérjük, tekintse meg a Cookie szabályzatot.

 

 

3. Feldolgozási módszerek

 

Az Ön személyes adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően, analóg és digitális eszközökkel, a GDPR 32. cikkében előirányzott rendelkezéseknek megfelelően, a biztonság és a bizalmas jelleg garantálására alkalmas módszerek és eszközök alkalmazásával kezeljük.

 

 

4. Felek, akikkel vagy amelyekkel az Ön személyes adatai közölhetők

 

A fent leírt célok megvalósítása érdekében az Ön személyes adatai az Adatkezelő alkalmazottai, munkatársai és kereskedelmi képviselői tudomására juthatnak, akik az adatkezelésre jogosult felekként és/vagy adatfeldolgozóként működnek.
Ezen túlmenően az Adatkezelőnek szüksége lehet arra, hogy az Ön személyes adatait közölje harmadik felekkel, akik például az alábbi kategóriákba tartoznak:

• a Fedrigoni csoporthoz tartozó vállalatok;
• olyan felek, akik IKT-szolgáltatások (pl. weboldal-kezelés), kommunikációs szolgáltatások (pl. levelezőlista-kezelés) és alkalmazások kezelésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbíthatja, biztosítva az alábbi feltételek egyikét: vagy a GDPR 45. cikke alapján megfelelőnek minősített harmadik ország, vagy olyan ország, amelyre vonatkozóan az Adatkezelő a GDPR 46. és 47. cikke szerint megfelelő garanciákat nyújt az adatvédelemre vonatkozóan, és biztosítja, hogy az érintettek érvényesíthető jogokkal és hatékony jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezzenek.

 

 

5. Az érintettek jogai

 

Az Adatkezelő különös figyelmet fordít az Ön adatainak védelmére, és tájékoztatja Önt, hogy a hatályos jogszabályokban előírt feltételek mellett az alábbi jogokat gyakorolhatja:

• hozzáférési jog -az a jog, hogy az Adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és amennyiben ez a helyzet, hozzáférjen a személyes adatokhoz;
• helyesbítéshez való jog -az a jog, hogy az Adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítését;
• a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésének az Adatkezelőtől való kéréséhez való jog;
• az adatkezelés korlátozásához való jog – adott esetben az adatkezelés korlátozásához való jog, amennyiben a jogi követelmények teljesülnek;
• az adathordozhatósághoz való jog – az Önre vonatkozó, az Adatkezelő részére megadott személyes adatoknak egy automatizált eszközzel olvasható, köznapi használatra alkalmas, strukturált formátumban történő átvételéhez való jog, valamint az a jog, hogy ezeket szabadon továbbítsa egy másik adatkezelőnek;
• tiltakozáshoz való jog – a jogszabályban meghatározott rendelkezések bekövetkezése esetén bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen;
• hozzájárulás visszavonása – a megadott hozzájárulás visszavonásának bármikor történő kéréséhez való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

A fent említett jogokat az adatkezelőnél lehet gyakorolni a fent az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Ha tájékozódni szeretne jogairól, panaszt tehet, és naprakészen tájékozódhat a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelmére vonatkozó jogszabályokról, a http://www.garanteprivacy.it weboldalon keresztül léphet kapcsolatba az Adatvédelmi Hatósággal.