Privacy Policy

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ČLÁNKU 13 NAŘÍZENÍ EU 2016/679 – UŽIVATELÉ WEBOVÝCH PORTÁLŮ

 

 

1. Správce údajů

Správcem údajů je společnost Fedrigoni S.p.A. se sídlem Via Enrico Fermi 13/F, 37135, Verona (VR) Itálie. Chcete-li uplatnit svá práva stanovená v platném nařízení, která jsou uvedena v části „5. Práva subjektu údajů“, a v případě jakýchkoli dalších žádostí týkajících se otázek ochrany osobních údajů se můžete obrátit na správce údajů na adrese privacy@fedrigoni.com.

 

 

2. Typy zpracovávaných procesů

a) Správa registrace na portálu

– Účel: webový portál umožňuje registraci uživatelů, kteří si tak mohou vytvořit vlastní vyhrazenou oblast a získat přístup k důvěrným a exkluzivním informacím v rámci platformy.
Právní základ: Proces registrace probíhá na základě souhlasu subjektu údajů.
Uchovávání údajů: údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro správu služby registrace na portálu zpřístupněném uživateli.
Po dokončení procesu registrace je uživatel zaregistrován v systémech společnosti a má možnost kdykoli požádat o deaktivaci svého účtu prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v bodě 1.

 

b) Správa komunikace s uživateli

– Účel: dobrovolné zasílání zpráv na kontaktní adresy uvedené na těchto webových stránkách a vyplňování „formulářů“ vede k získání kontaktních údajů odesílatele, jakož i všech osobních údajů obsažených v těchto sděleních, které jsou potřebné pro splnění konkrétních požadavků zaslaných správci údajů. Údaje jsou zpracovávány za účelem správy komunikace na základě potřeby poskytnout komunikační službu zpřístupněnou uživateli.
– Právní základ: činnost zpracování je prováděna na základě souhlasu osoby, která komunikaci odesílá.
– Uchovávání údajů: údaje uživatele jsou Správcem údajů zaznamenávány a uchovávány po dobu nezbytnou pro správu komunikace, pro správu obchodního vztahu s uživatelem, na základě jeho souhlasu, který lze kdykoli odvolat žádostí prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v bodě 1.

 

c) Newslettery

Účel: při registraci na portálu a/nebo zasílání sdělení prostřednictvím „formulářů“ na platformě se uživatel může přihlásit k odběru služeb newsletteru o novinkách a akcích souvisejících s nabídkou produktů a služeb.
Právní základ: údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uděleného uživatelem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.
Uchovávání údajů: osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro správu služby zasílání novinek zpřístupněné uživatelem, který se může kdykoli rozhodnout ukončit zasílání novinek odvoláním uděleného souhlasu, a to prostřednictvím specifické funkce přítomné v každém obdrženém sdělení, nebo podáním žádosti prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v bodě 1.

 

d) Správa aplikací

Prostřednictvím portálu je možné přistupovat do oblasti „kariéra“ pro konzultace pracovních pozic a správu žádostí. Pro tuto činnost zpracování naleznete v zásadách pro uchazeče, které jsou k dispozici ve vyhrazené sekci.

 

e) Správa prohlížecích údajů

Účel: Nástroje používané k zajištění provozu a bezpečnosti portálu mohou v rámci svého běžného provozu zpracovávat některé informace, které nejsou shromažďovány za účelem přiřazení k dotčeným osobám, ale které by v důsledku zpracování mohly umožnit identifikaci uživatelů (např. IP adresy, názvy domén počítačů atd.). Tyto informace jsou shromažďovány za účelem zajištění bezpečnosti a řádného fungování portálu.
Právní základ: Údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
Uchovávání údajů: Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanovených účelů.

 

f) Obchodní kontakty

Účel: Vámi poskytnuté kontaktní údaje jsou uchovávány a zpracovávány za účelem správy obchodních vztahů, jako kontaktní místo pro zákazníka/zájemce.
Právní základ: Činnost správy vašich kontaktních údajů je prováděna na základě existující smlouvy mezi stranami nebo z důvodu obchodního zájmu, který může vést k budoucímu uzavření smluvních dohod.
Kdykoli můžete požádat o vymazání svých kontaktních údajů podáním žádosti prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v bodě 1.
Uchovávání údajů: údaje budou uchovávány po dobu 36 měsíců a od posledního uskutečněného odborného kontaktu; pokud je definována smluvní dohoda, budou údaje uchovávány až do ukončení právních účinků z ní vyplývajících.

 

g) Obchodní sdělení B2B

Účel: kontaktní údaje, které poskytnete v souvislosti s navázáním/udržováním profesního/obchodního vztahu, jsou uchovávány a zpracovávány za účelem zasílání propagačních a aktualizačních sdělení a zasílání dotazníků o oblibě s cílem získat zpětnou vazbu a podněty ke zlepšení.
Právní základ: Činnost zpracování je prováděna na základě oprávněného zájmu správce údajů na udržování a zlepšování profesních kontaktů se stávajícími nebo potenciálními obchodními partnery.
Uchovávání údajů: Údaje budou zpracovávány za účelem zasílání sdělení po dobu 36 měsíců od posledního navázaného profesního kontaktu. Kdykoli můžete požádat o nezasílání těchto sdělení výběrem odkazu v uvítací poště nebo podáním žádosti prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v bodě 1.

 

h) Registrace a komunikace ocenění Fedrigoni Top Awards

Účel: kontaktní údaje, které poskytnete v rámci registrace na akci Fedrigoni Top Awards, jsou uchovávány a zpracovávány pro správu registrace a následně pro zasílání aktuálních sdělení (např. o nominacích na ceny, dalších ročnících atd.).
Právní základ: Činnost zpracování je prováděna na základě oprávněného zájmu správce údajů za účelem řízení procesu účasti členů a informování účastníků o vývoji iniciativy Top Awards.
Uchovávání údajů: údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k řízení účasti na akci a poté k zasílání výše uvedených sdělení. Uživatel může kdykoli požádat o ukončení zasílání newsletterů prostřednictvím specifické funkce přítomné v každém obdrženém sdělení nebo podáním žádosti prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v bodě 1.

 

i) Správa souborů cookie

Portál využívá soubory cookie, jejichž prostřednictvím mohou být zpracovávány osobní údaje uživatele. Pro takové zpracování vás vyzýváme k nahlédnutí do Zásad používání souborů cookie.

 

 

3. Metody zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s ustanoveními platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, a to analogovými a digitálními prostředky za použití metod a prostředků vhodných pro zajištění jejich bezpečnosti a důvěrnosti v souladu s ustanoveními článku 32 GDPR.

 

 

4. Strany, kterým mohou být vaše osobní údaje předány

Za účelem dosažení výše popsaných účelů se s vašimi osobními údaji mohou seznámit zaměstnanci, spolupracovníci a obchodní zástupci Správce, kteří budou působit jako strany oprávněné k provádění zpracování a/nebo zpracovatelé údajů.
Kromě toho může Správce údajů potřebovat sdělit vaše osobní údaje třetím stranám, které patří např. do následujících kategorií:

– společnostem patřícím do skupiny Fedrigoni Group;
– stranám, které poskytují služby pro správu ICT služeb (např. správa webových stránek), komunikační služby (např. správa mailing listu) a správu aplikací.

Správce údajů může předávat vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor při zajištění jedné z následujících podmínek: zda se jedná buď o třetí zemi považovanou za přiměřenou podle článku 45 GDPR, nebo o zemi, pro kterou správce údajů poskytuje přiměřené záruky o ochraně údajů podle článků 46 a 47 GDPR a zajišťuje subjektům údajů vymahatelná práva a účinné opravné prostředky.

 

 

5. Práva subjektu údajů

Správce údajů věnuje zvláštní pozornost ochraně vašich údajů a informuje vás, že za podmínek stanovených platnými právními předpisy můžete uplatnit následující práva:

právo na přístup -právo získat od Správce údajů potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a v takovém případě získat přístup k osobním údajům;
právo na opravu – právo získat od správce údajů bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a právo na doplnění neúplných osobních údajů;
právo na výmaz („právo být zapomenut“) – právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají;
právo na omezení zpracování – v příslušných případech právo na omezení zpracování, pokud jsou splněny zákonné požadavky;
právo na přenositelnost údajů – právo získat ve strukturovaném formátu běžného použití, který lze přečíst automatickým zařízením, osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci údajů, a právo svobodně je zaslat jinému správci údajů;
právo vznést námitku – právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, při výskytu ustanovení uvedených v právních předpisech;
odvolání souhlasu – právo kdykoli požádat o odvolání uděleného souhlasu, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Výše uvedená práva lze uplatnit u správce údajů prostřednictvím kontaktů uvedených výše v bodě 1.
Chcete-li se dozvědět o svých právech, podat stížnost a být informováni o aktuálních právních předpisech týkajících se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů na internetových stránkách Garante della Privacy: http://www.garanteprivacy.it/.