Privacy Policy

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA EÚ 2016/679 – POUŽÍVATELIA WEBOVÝCH PORTÁLOV

 

 

1. Správca údajov

Správcom údajov je spoločnosť Fedrigoni S.p.A., so sídlom Via Enrico Fermi 13/F, 37135, Verona (VR) Taliansko. Ak chcete uplatniť svoje práva stanovené v platnom nariadení, ktoré sú uvedené v časti „5. Práva dotknutej osoby“, a v prípade akýchkoľvek ďalších žiadostí týkajúcich sa otázok ochrany osobných údajov môžete kontaktovať správcu údajov písomne na adrese privacy@fedrigoni.com.

 

2.Typy spracúvaných údajov

a) Správa registrácie na portáli

Účel: webový portál umožňuje registráciu používateľov, ktorí si tak môžu vytvoriť vlastnú vyhradenú oblasť a získať prístup k dôverným a exkluzívnym informáciám v rámci platformy.
Právny základ: proces registrácie sa vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby.
Uchovávanie údajov: údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na správu registračnej služby na portáli, ktorý je používateľovi k dispozícii.

Po ukončení procesu registrácie je používateľ zaregistrovaný v systémoch spoločnosti a má možnosť kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho účtu prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených v bode 1.

 

b) Správa komunikácie s používateľom

Účel: dobrovoľné odosielanie správ na kontaktné adresy na tejto webovej lokalite a vyplňovanie „formulárov“ vedie k získaniu kontaktných údajov odosielateľa, ako aj všetkých osobných údajov obsiahnutých v komunikácii, ktoré sú potrebné na splnenie konkrétnych požiadaviek zaslaných správcovi údajov. Údaje sa spracúvajú na účely správy komunikácie na základe potreby poskytnutia komunikačnej služby sprístupnenej používateľovi.
Právny základ: činnosť spracovania sa vykonáva na základe súhlasu osoby, ktorá komunikáciu odosiela.
Uchovávanie údajov: údaje používateľa sú zaznamenávané správcom údajov a uchovávané po dobu potrebnú na riadenie komunikácie, na riadenie obchodného vzťahu s používateľom, na základe jeho súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať žiadosťou prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených v bode 1.

c) Newslettre

Účel: pri registrácii na portáli a/alebo zasielaní komunikácie prostredníctvom „formulárov“ na platforme sa používateľ môže prihlásiť na odber služieb zasielania newslettrow o novinkách a akciách súvisiacich s ponukou produktov a služieb.
Právny základ: údaje sa spracúvajú na základe súhlasu poskytnutého používateľom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.
Uchovávanie údajov: osobné údaje sa uchovávajú po dobu potrebnú na správu služby zasielania noviniek sprístupnenej používateľovi, ktorý sa môže kedykoľvek rozhodnúť ukončiť zasielanie noviniek odvolaním udeleného súhlasu prostredníctvom špecifickej funkcie prítomnej v každom prijatom oznámení alebo podaním žiadosti prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených v bode 1.

 

d) Správa aplikácií

Prostredníctvom portálu je možné pristupovať do oblasti „kariéra“ na konzultáciu pracovných pozícií a správu žiadostí. V prípade takejto činnosti spracovania nájdete informácie v pravidlách pre uchádzačov, ktoré sú uvedené vo vyhradenej časti.

 

e) Správa údajov o prehliadaní

Účel: nástroje používané na zabezpečenie prevádzky a bezpečnosti portálu môžu v rámci svojej bežnej činnosti spracúvať niektoré informácie, ktoré sa nezhromažďujú na to, aby boli spojené s príslušnými osobami, ale ktoré by v dôsledku spracovania mohli umožniť identifikáciu používateľov (napr. IP adresy, názvy domén počítačov atď.). Takéto informácie sa zhromažďujú na zabezpečenie bezpečnosti a riadneho fungovania portálu.
Právny základ: údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.
Uchovávanie údajov: údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie stanovených účelov.

 

f) Obchodné kontakty

Účel: Kontaktné údaje, ktoré ste poskytli, sa uchovávajú a spracúvajú na účely riadenia obchodného vzťahu, ako kontaktné miesto pre zákazníka/potenciálneho zákazníka.
Právny základ: Činnosť správy vašich kontaktných údajov sa vykonáva na základe existujúcej zmluvy medzi stranami alebo z dôvodu obchodného záujmu, ktorý môže viesť k budúcemu uzatvoreniu zmluvných dohôd.
Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie svojich kontaktných údajov podaním žiadosti prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených v bode 1.
Uchovávanie údajov: údaje sa uchovávajú 36 mesiacov a od posledného uskutočneného odborného kontaktu; ak je definovaná zmluvná dohoda, údaje sa uchovávajú až do ukončenia právnych účinkov z nej vyplývajúcich.

 

g) Obchodná komunikácia B2B

Účel: kontaktné údaje, ktoré ste poskytli v súvislosti s nadviazaním/udržiavaním profesionálneho/obchodného vzťahu, sa uchovávajú a spracúvajú na účely zasielania propagačných a aktualizačných oznámení a zasielania dotazníkov o záľube na získanie spätnej väzby a podnetov na zlepšenie.
Právny základ: činnosť spracovania sa vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa údajov udržiavať a zlepšovať profesionálne kontakty so svojimi súčasnými alebo potenciálnymi obchodnými partnermi.
Uchovávanie údajov: údaje sa budú spracúvať na účely zasielania komunikácie počas 36 mesiacov od posledného nadviazaného profesionálneho kontaktu. Kedykoľvek môžete požiadať o nezasielanie takýchto správ výberom odkazu v uvítacom e-maile alebo podaním žiadosti prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených v bode 1.

 

h) Registrácia a komunikácia v rámci ocenenia Fedrigoni Top Awards

Účel: kontaktné údaje, ktoré ste poskytli v rámci registrácie na podujatie Fedrigoni Top Awards, sa uchovávajú a spracúvajú na účely správy registrácie a následne na zasielanie aktualizačnej komunikácie (napr. nominácie na ocenenia, ďalšie vydania atď.).
Právny základ: spracovateľská činnosť sa vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa údajov na riadenie procesu účasti členov a informovanie účastníkov o vývoji iniciatívy Top Awards.
Uchovávanie údajov: údaje sa uchovávajú po dobu potrebnú na riadenie účasti na podujatí a následne na zasielanie uvedených oznámení. Používateľ môže kedykoľvek požiadať o zastavenie zasielania informačných bulletinov prostredníctvom špecifickej funkcie prítomnej v každej prijatej komunikácii alebo podaním žiadosti prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených v bode 1.

i) Správa súborov cookie

Portál využíva súbory cookie, prostredníctvom ktorých sa môžu spracúvať osobné údaje používateľa. V súvislosti s takýmto spracovaním vás vyzývame, aby ste si pozreli Zásady používania súborov cookie.

3. Spôsoby spracovania

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami stanovenými platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov, a to analógovými a digitálnymi prostriedkami s použitím metód a prostriedkov vhodných na zaručenie ich bezpečnosti a dôvernosti v súlade s ustanoveniami predpokladanými v článku 32 GDPR.

 

4. Strany, ktorým alebo ktorým môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté

Na realizáciu vyššie opísaných účelov sa vaše osobné údaje môžu dostať do povedomia zamestnancov, spolupracovníkov a obchodných zástupcov Prevádzkovateľa, ktorí budú pôsobiť ako strany oprávnené vykonávať spracovanie a/alebo spracovatelia údajov.
Okrem toho môže byť potrebné, aby Prevádzkovateľ oznámil vaše osobné údaje tretím stranám patriacim napr. do nasledujúcich kategórií:

• spoločnostiam patriacim do skupiny Fedrigoni Group;
• stranám, ktoré poskytujú služby na správu služieb IKT (napr. správa webových stránok), komunikačné služby (napr. správa mailing listu) a správu aplikácií.

Prevádzkovateľ môže preniesť vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom zabezpečí jednu z nasledujúcich podmienok: či ide o tretiu krajinu, ktorá sa považuje za primeranú podľa článku 45 GDPR, alebo o krajinu, pre ktorú prevádzkovateľ poskytuje primerané záruky o ochrane údajov podľa článkov 46 a 47 GDPR a zabezpečuje, aby dotknuté osoby mali vymožiteľné práva a účinné opravné prostriedky.

 

5. Práva dotknutej osoby

Prevádzkovateľ údajov venuje osobitnú pozornosť ochrane vašich údajov a informuje vás, že za podmienok stanovených v platných právnych predpisoch môžete uplatniť nasledujúce práva:

právo na prístup – právo získať od prevádzkovateľa údajov potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a v takom prípade získať prístup k osobným údajom;
právo na opravu – právo získať od prevádzkovateľa údajov bez zbytočného odkladu opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“) – právo získať od prevádzkovateľa údajov vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu;
právo na obmedzenie spracúvania – v prípade potreby právo na obmedzenie spracúvania, ak sú splnené zákonné požiadavky;
právo na prenosnosť údajov – právo získať v štruktúrovanom formáte bežného použitia, ktorý možno prečítať automatickým zariadením, osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi údajov, a právo slobodne ich poslať inému prevádzkovateľovi údajov;
právo namietať – právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak nastanú ustanovenia uvedené v právnych predpisoch;
odvolanie súhlasu – právo kedykoľvek požiadať o odvolanie udeleného súhlasu bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Vyššie uvedené práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktov uvedených vyššie v bode 1.

Ak sa chcete dozvedieť o svojich právach, podať sťažnosť a byť informovaní o aktuálnych právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov na webovej stránke Garante della Privacy: http://www.garanteprivacy.it/.