Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING OP GROND VAN ARTIKEL 13 VAN EU-VERORDENING 2016/679 – GEBRUIKERS VAN WEBPORTALEN

 

1. Verantwoordelijke gegevensverwerking

De Verantwoordelijke gegevensverwerking (Data Controller) is de onderneming Fedrigoni S.p.A. met haar wettelijke zetel te Via Enrioc Fermi 13/F, 37135, Verona (VR) Italië Om uw rechten uit te oefenen waarin de huidige verordening voorziet, vermeld onder “5. Rechten van de Betrokkene”, en voor alle andere verzoeken in verband met privacykwesties, kunt u contact opnemen met de Verantwoordelijke gegevensverwerking door te schrijven naar privacy@fedrigoni.com.

 

2. Soorten gegevensverwerking

a) Beheer van portaalregistraties

Doeleinde: het webportaal maakt de registratie mogelijk van gebruikers, die hierdoor hun eigen voorbehouden ruimte kunnen creëren om toegang te krijgen tot vertrouwelijke en exclusieve informatie binnen het platform.
Rechtsgrondslag: het registratieproces wordt uitgevoerd op basis van de toestemming van de betrokkene.
Bewaring van gegevens: de gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het beheer van de registratiedienst in het aan de gebruiker ter beschikking gestelde portaal.
Na voltooiing van het registratieproces wordt de gebruiker geregistreerd in de systemen van het bedrijf en heeft hij/zij de mogelijkheid om op elk moment te verzoeken zijn/haar account te deactiveren via de in punt 1 vermelde communicatiekanalen.

 

b) Beheer van gegevens uit berichten gebruiker

Doeleinde: Het vrijwillig sturen van berichten naar de contactadressen op deze website en het invullen van de “formulieren” leiden tot het verkrijgen van de contactgegevens van de afzender, alsmede van alle in de berichten vervatte persoonsgegevens, die nodig zijn om te voldoen aan specifieke verzoeken die aan de Verantwoordelijke gegevensverwerking worden gericht. De gegevens worden verwerkt voor het beheer van berichten op basis van de noodzaak om de gebruiker de communicatiedienst ter beschikking te stellen.
Rechtsgrondslag: de verwerkingsactiviteit wordt uitgevoerd op basis van de toestemming van de persoon die de berichten verstuurt.
Opslag van gegevens: de gegevens van de gebruiker worden door de Verantwoordelijke gegevensverwerking geregistreerd en opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor het beheer van het bericht, voor het beheer van de zakelijke relatie met de gebruiker, onder voorbehoud van zijn/haar toestemming die op elk moment kan worden herroepen met een verzoek via de in punt 1 genoemde communicatiekanalen.

 

c) Nieuwsbrieven

Doeleinde: als de gebruiker zich registreert op het portaal en/of berichten verstuurt via de “formulieren” op het platform, kan hij/zij zich abonneren op de Nieuwsbrief-dienst over updates en promoties met betrekking tot het aanbod van producten en diensten.
Rechtsgrondslag: de gegevens worden verwerkt op basis van de door de gebruiker verleende toestemming, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Bewaring van gegevens: de persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het beheer van de Nieuwsbrief-dienst die ter beschikking wordt gesteld van de gebruiker, die op elk moment kan beslissen om de verzending van nieuwsbrieven stop te zetten door zijn/haar toestemming in te trekken via de specifieke functionaliteit die aanwezig is in elk ontvangen bericht of door een verzoek in te dienen via de in punt 1 vermelde communicatiekanalen.

 

d) Beheer van sollicitaties

Via het portaal is het mogelijk toegang te krijgen tot de “carrière”-ruimte voor het raadplegen van vacatures en het beheren van sollicitaties. Voor dergelijke verwerkingsactiviteiten wordt verwezen naar het beleid voor kandidaten dat te vinden is in de desbetreffende rubriek.

 

e) Beheer browsegegevens

Doeleinde: de hulpmiddelen die worden gebruikt om de werking en de veiligheid van het portaal te garanderen, kunnen in het kader van hun normale werking bepaalde informatie verwerken die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met de betrokkenen, maar die, als gevolg van de verwerking, de identificatie van gebruikers mogelijk zou kunnen maken (bijv. IP-adressen, domeinnamen van computers, enz.). Dergelijke informatie wordt verzameld om de veiligheid en de goede werking van het portaal te garanderen.
Rechtsgrondslag: de gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van de Verantwoordelijke gegevensverwerking, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR.
Bewaring van gegevens: de gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de aangegeven doeleinden.

 

f) Zakelijke contacten

Doeleinde: De door u verstrekte contactgegevens worden bewaard en verwerkt voor het beheer van uw zakenrelatie, als contactpunt voor u als klant/prospect.
Rechtsgrondslag: het beheer van uw contactgegevens vindt plaats op grond van een bestaande overeenkomst tussen de partijen of vanwege een commercieel belang dat kan leiden tot de toekomstige totstandkoming van contractuele overeenkomsten.
U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw contactgegevens door een verzoek in te dienen via de in punt 1 vermelde communicatiekanalen.
Bewaring van gegevens: de gegevens worden bewaard gedurende 36 maanden vanaf het laatste professionele contact; indien een contractuele overeenkomst is gesloten, worden de gegevens bewaard tot het einde van de rechtsgevolgen die daaruit voortvloeien.

 

g) B2B commerciële communicatie

Doeleinde: de contactgegevens die u verstrekt in het kader van het aangaan/onderhouden van een professionele/commerciële relatie worden opgeslagen en verwerkt voor het versturen van promotie- en updategegevens en het versturen van enquêtes om feedback en aanwijzingen voor verbetering te verzamelen.
Rechtsgrondslag: de verwerkingsactiviteit wordt uitgevoerd op grond van het gerechtvaardigde belang van de Verantwoordelijke gegevensverwerking om professionele contacten met zijn/haar huidige of potentiële zakenpartners te onderhouden en te verbeteren.
Bewaring van gegevens: de gegevens zullen worden verwerkt voor het verzenden van mededelingen gedurende 36 maanden vanaf het laatste professionele contact. U kunt te allen tijde verzoeken dergelijke mededelingen niet meer te ontvangen door te klikken op de link in de welkomstmail of door een verzoek in te dienen via de in punt 1 vermelde communicatiekanalen.

 

h) Fedrigoni Top Awards – Registratie en communicatie

Doeleinde: de contactgegevens die u verstrekt als onderdeel van uw registratie voor het Fedrigoni Top Awards-evenement worden opgeslagen en verwerkt voor het beheer van de registratie en vervolgens voor het verzenden van geactualiseerde mededelingen (bijv. genomineerden voor de awards, volgende edities, enz.).
Rechtsgrondslag: de verwerkingsactiviteit wordt uitgevoerd op grond van het gerechtvaardigde belang van de Verantwoordelijke gegevensverwerking om het deelnameproces van de leden te beheren en de deelnemers op de hoogte te houden van de ontwikkeling van het Top Awards-initiatief.
Bewaring van gegevens: de gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de deelname aan het evenement te beheren en daarna om de bovengenoemde mededelingen te versturen. De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om de verzending van de nieuwsbrieven stop te zetten door middel van de specifieke functionaliteit die in elk ontvangen bericht aanwezig is of door een verzoek in te dienen via de in punt 1 vermelde communicatiekanalen.

 

i) Beheer van cookies

Het portaal maakt gebruik van cookies waarmee persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt. Voor een dergelijke verwerking nodigen wij u uit het Cookiebeleid te raadplegen.

 

3. Verwerkingsmethoden

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met behulp van analoge en digitale middelen en met gebruikmaking van methoden en middelen die geschikt zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan te waarborgen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 32 van de GDPR.

 

4. Partijen aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld

Voor het nastreven van de hierboven beschreven doeleinden kunnen uw persoonsgegevens ter kennis komen van werknemers, medewerkers en handelsagenten van de Verantwoordelijke gegevensverwerking, die zullen optreden als partijen die gemachtigd zijn de verwerking uit te voeren en/of als Gegevensverwerkers.
Daarnaast kan het nodig zijn dat de Verantwoordelijke gegevensverwerking uw persoonsgegevens meedeelt aan derden die bijvoorbeeld tot de volgende categorieën behoren:

• bedrijven die tot de Fedrigoni Groep behoren;
• partijen die diensten leveren voor het beheer van ICT-diensten (bijv. websitebeheer), communicatiediensten (bijv. mailinglijstbeheer) en applicatiebeheer.

De Verantwoordelijke gegevensverwerking mag uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte doorgeven indien aan de voorwaarden in de artikelen hierna is voldaan: of het al dan niet gaat om een derde land dat als adequaat wordt beschouwd overeenkomstig artikel 45 van de GDPR of een land waarvoor de Verantwoordelijke gegevensverwerking passende garanties inzake gegevensbescherming biedt overeenkomstig de artikelen 46 en 47 van de GDPR en de betrokkenen afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen hebben.

 

5. Rechten van de Betrokkene

De Verantwoordelijke gegevensverwerking besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van uw gegevens en deelt u mee dat u, onder de in de geldende wetgeving vastgestelde voorwaarden, de volgende rechten kunt uitoefenen:

recht van toegang – het recht om van de Verantwoordelijke gegevensverwerking bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt, en, indien dat het geval is, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens;
recht op rectificatie – het recht om van de Verantwoordelijke gegevensverwerking zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen;
recht op wissing (‘recht om te worden vergeten’) – het recht om van de Verantwoordelijke gegevensverwerking bevestiging te verkrijgen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist;
recht op beperking van de verwerking – in voorkomend geval, het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen, wanneer aan de wettelijke vereisten is voldaan;
het recht van gegevensoverdraagbaarheid – het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de Verantwoordelijke van persoonsgegevens hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd formaat voor algemeen gebruik dat door een automatisch apparaat kan worden gelezen, en het recht om deze gegevens vrijelijk naar een andere Verantwoordelijke gegevensverwerking te sturen;
recht van bezwaar – het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens wanneer de in de wetgeving genoemde bepalingen zich voordoen;
intrekking van toestemming– het recht om te allen tijde te verzoeken om intrekking van de gegeven toestemming, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

Bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend bij de Verantwoordelijke gegevensverwerking via de in punt 1 vermelde contacten.
Om uw rechten te kennen, een klacht in te dienen en op de hoogte te blijven van de wetgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit door de website te bezoeken op Garante della Privacy: http://www.garanteprivacy.it/.