ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING VAN PAPIERGROOTHANDELAREN

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, aanvaardingen, orderbevestigingen, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, al dan niet in elektronische vorm, die betrekking hebben op de verkoop en/of levering van zaken door het lid van de Vereniging van Papiergroothandelaren, de leverancier, aan of met haar wederpartij, de afnemer (de Algemene Voorwaarden). Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens voor zover nodig van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten van aanneming van werk.
1.2 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is uitgesloten en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door de leverancier uitdrukkelijk zijn aanvaard. Afwijkingen en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij schriftelijk tussen de leverancier en de afnemer zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen en/of aanvullingen zijn gemaakt.
1.3 De Algemene Voorwaarden gelden ook voor andere overeenkomsten, inclusief vervolg- en aanvullende overeenkomsten, waarbij de leverancier en de afnemer, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle aanbiedingen en offertes van de leverancier, in welke vorm dan ook gedaan, vrijblijvend. De leverancier kan een vrijblijvend aanbod herroepen tot het moment waarop de afnemer de orderbevestiging van de leverancier heeft ontvangen getekend door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de leverancier.
2.2 Opgaven en specificaties door de leverancier betreffende onder meer formaat en gewicht worden slechts bij benadering verstrekt. Zie bijlage.
2.3 Voor zover de afnemer enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft in de kennelijke verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of kennelijke veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet de afnemer dat op eigen risico.

Artikel 3 – Prijzen en Zekerheid
3.1 Alle prijzen (inclusief tarieven) van de zijde van de leverancier zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt afzonderlijk aan de afnemer in rekening gebracht. Voor zover voor de leverancier in verband met de levering van de zaak aan de afnemer kosten heeft moeten maken, zoals transportkosten, kan de leverancier deze de afnemer afzonderlijk in rekening brengen. Alle prijzen gelden per 1.000 vel, per 100 kilo of per anders aangeduide eenheid.
3.2 De leverancier mag prijsverhogende kosten (zoals stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten, belastingen en / of heffingen) die zijn ontstaan binnen drie (3) maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, doorberekenen aan de afnemer. Het doorberekenen van prijsverhogende kosten geeft de afnemer de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen, indien voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de afnemer kan worden gevergd, gezien de omvang van de prijsverhogende kosten.
3.3 In het geval de in de overeenkomst overeengekomen prijzen op enige wijze gekoppeld zijn aan een prijsindexcijfer, en het prijsindexcijfer naar beneden gaat hetgeen tot gevolg heeft dat de prijzen naar beneden toe bijgesteld dienen te worden, heeft de leverancier het recht de overeenkomst te beëindigen.
3.4 Indien naar het redelijke oordeel van de leverancier de financiële positie van de afnemer daartoe aanleiding geeft, is de afnemer verplicht op eerste verzoek van de leverancier (al dan niet aanvullende) zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen ten genoeg van de leverancier voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. Laat de afnemer na de verzochte zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen, dan is de leverancier gerechtigd naar zijn oordeel
(i) de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten, dan wel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 4 – Betaling
4.1 Indien en voor zover (enig deel van) het verschuldigde niet uiterlijk op de overeengekomen datum door de leverancier is ontvangen, is deze gerechtigd, onverminderd zijn recht nakoming te vorderen:
(a) aan de afnemer met ingang van die datum een nader overeen te komen maandelijkse boeterente over (dat deel van) het verschuldigde in rekening te brengen, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand, en
(b) de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van alle met de afnemer gesloten overeenkomsten op te schorten. Indien de afnemer ook na een schriftelijke of elektronische aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn het verschuldigde volledig te voldoen, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
De leverancier kan alle kosten die hij in of buiten rechte tot behoud van zijn rechten tegenover de afnemer moet maken aan de afnemer in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van euro 1.200.
4.2 Een betaling van de afnemer wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten die de leverancier in verband met het tekortschieten van de afnemer onder de overeenkomst heeft moeten maken en pas daarna ten laste van het verschuldigde (koop)prijs.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is het de afnemer niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.

Artikel 5 – Aflevering
5.1 Een overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn. De leverancier is ten aanzien van de levering pas in gebreke indien hij ook nalaat te leveren binnen een redelijke nadere termijn, hem na de oorspronkelijke leveringstermijn door de afnemer gesteld. De redelijke nadere termijn bedraagt ten minste één (1) kalendermaand. Indien de leverancier niet alsnog binnen de redelijke nadere termijn heeft geleverd, is de afnemer gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te beëindigen voor het niet uitgevoerde gedeelte. De afnemer heeft dit recht niet wanneer hij van zijn kant in gebreke is gebleven.
5.2 In het geval van overmacht, alsmede indien door een – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de afnemer of een derde vertraging is ontstaan, wordt de levertijd ten minste verlengd met de duur van de vertraging.
5.3 Levering van de zaken geschiedt af fabriek (Ex Works), Incoterms 2000, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. De geleverde zaken zijn vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van de afnemer, ook indien de eigendom van de zaken dan nog niet is overgegaan op de afnemer. De zaken zijn ook voor rekening en risico van de afnemer indien de leverancier ze ter aflevering heeft aangeboden maar de afnemer – om welke reden dan ook – niet afneemt. De kosten en schade die daarvan het gevolg zijn, zoals die van opslag, bewaring en verzekering, komen volledig voor rekening van de afnemer.
5.4 Indien de afnemer de zaken niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan de leverancier is toe te rekenen, raakt de afnemer reeds daardoor automatisch in verzuim. Onverminderd zijn recht op vergoeding van alle kosten en schade in verband met deze niet-afname, is de leverancier gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de afnemer de zaken (ook) niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat de leverancier aan de afnemer heeft aangezegd.
5.5 De leverancier is bevoegd veranderingen in de specificaties van de te leveren zaken aan te brengen voor zover dat geen afbreuk doet aan de overeengekomen prestaties en kwaliteit.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
6.1 Onverminderd het in artikel 5 lid 3 bepaalde blijft de eigendom van de geleverde zaken bij de leverancier, totdat alle vorderingen zijn voldaan betreffende de tegenprestatie voor door de leverancier aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Tot dat tijdstip is de afnemer gehouden de geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van de leverancier te bewaren, waarbij de zaken in de dozen waarin zij geleverd werden zullen dienen te blijven. De directie van de afnemer zal instaan voor het nakomen van de verplichtingen van de afnemer conform dit artikel 6.1.
6.2 De leverancier heeft het recht om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de afnemer zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig plaatsvindt of de afnemer anderszins in verzuim is. De afnemer zal bij zodanige terugneming alle medewerking verlenen. Zo is de afnemer (of diens rechtsopvolger) gehouden de leverancier op diens eerste verzoek onmiddellijk toegang te verstrekken tot de ruimte(n) waar de geleverde zaken opgeslagen staan en de leverancier in staat stellen om de geleverde zaken opnieuw in haar bezit te nemen. De directie van de afnemer zal instaan voor het nakomen van de verplichtingen van de afnemer conform dit artikel 6.2.
6.3 De afnemer is gehouden om de leverancier onverwijld op de hoogte te stellen van: (i) betalingsmoeilijkheden; (ii) een dreigende surséance van betaling of een aanvraag hiertoe; en (iii) een dreigend faillissement of een aanvraag hiertoe. De directie van de afnemer zal instaan voor het nakomen van de verplichtingen van de afnemer conform dit artikel 6.3.
6.4 Indien de afnemer (of diens rechtsopvolger) op enige wijze niet voldoet aan één of meer van haar verplichtingen conform de artikelen 6.1, 6.2 en/of 6.3, is de afnemer (of diens rechtsopvolger) per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd aan de leverancier van euro [500.000] en voor iedere dag, of gedeelte daarvan, dat de afnemer (of diens rechtsopvolger) hier niet aan voldoet, een aanvullende boete van euro [50.000].
6.5 In geval de eigendom van de afgeleverde zaken op de afnemer overgaat als gevolg van het feit dat de afnemer alle vorderingen heeft voldaan waarvoor het eigendomsvoorbehoud is gevestigd, geschiedt dit onder voorbehoud van een stil pandrecht ten gunste van de leverancier tot zekerheid van de nakoming door de afnemer van alle vorderingen, uit welken hoofde dan ook, die de leverancier op de afnemer heeft of zal verkrijgen. De leverancier is te allen tijde gerechtigd – en voor zover nodig hierbij onherroepelijk gemachtigd om namens de afnemer op te treden – om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) te verrichten en de afnemer verplicht zich op verzoek van de leverancier daaraan onverwijld zijn medewerking te verlenen.
6.6 Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de leverancier op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de afnemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de leverancier, tot zekerheid van al hetgeen de afnemer, uit welken hoofde dan ook, aan de leverancier verschuldigd is en zal worden. De leverancier is te allen tijde gerechtigd – en voor zover nodig hierbij onherroepelijk gemachtigd om namens de afnemer op te treden – om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) te verrichten en de afnemer verplicht zich op verzoek van de leverancier daaraan onverwijld zijn medewerking te verlenen.
6.7 Indien de leverancier zaken van de afnemer ter bewerking onder zich heeft, dan is de leverancier gerechtigd deze onder zich te houden totdat de afnemer haar alles heeft voldaan wat de afnemer de leverancier uit welke hoofde dan ook verschuldigd is.
6.8 Hetgeen de afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan de leverancier is verschuldigd, wordt ten volle direct opeisbaar indien:
(I) de afnemer surséance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend,
(II) de onderneming van de afnemer al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen, en/of
(III) conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd, tenzij de afnemer binnen acht kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de leverancier naar het redelijk oordeel van de leverancier passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen de afnemer aan de leverancier verschuldigd is en zal worden.

Artikel 7 – Gebreken
7.1 Bij de aflevering van de zaken, althans onverwijld daarna, dient de afnemer de zaken zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien de afnemer daarbij gebreken en/of tekorten ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de aflevering schriftelijk en/of elektronisch aan de leverancier te melden. Gebreken en/of tekorten die de afnemer niet tijdig heeft ontdekt omdat hij heeft nagelaten de zaken bij, althans onverwijld na de aflevering, zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken die de afnemer niet tijdig aan de leverancier heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de (koop)prijs, beëindiging van de overeenkomst of vergoeding van schade.
7.2 De (I) bij de keuring, onder artikel 7.1 vermeld, door de afnemer vastgestelde gebreken en/of tekorten, en (II) die gebreken en/of tekorten die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden, maar binnen zes (6) maanden na levering aan de afnemer alsnog zijn ontdekt en aan leverancier schriftelijk gemeld, worden, voor zover zij aan de leverancier kunnen worden toegerekend, door de leverancier voor zijn rekening en naar zijn keuze, hersteld en/of vervangen. Het herstel of de vervanging tracht de leverancier zo snel mogelijk uit te voeren, met inachtneming van de ter beschikking staande mankracht en materiaal. Het vervoer ter herstel geschiedt in beginsel voor rekening en risico van de afnemer, tenzij komt vast te staan dat gebreken en/of tekorten kunnen worden toegerekend aan de leverancier.
7.3 Alleen gebreken en/of tekorten in het vorige lid bedoeld die niet zijn bij de keuring vastgestelde gebreken en/of tekorten, die de leverancier – na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand – niet binnen redelijke termijn weet op te heffen, dan wel voor vervanging weet zorg te dragen, geven de afnemer het recht de overeenkomst te beëindigen, voor zover van hem, gelet op alle omstandigheden, redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst te handhaven.
7.4 Afwijkingen van de standaarden binnen de in de bijlage bij deze Algemene Voorwaarden vastgelegde toegestane bandbreedtes, leveren ieder geval geen gebrek en/of tekort op als in dit artikel bedoeld.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom
8.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom ten aanzien van door of via de leverancier totstandgekomen aanbiedingen, berekeningen, modellen, artistieke en technische ontwerpen, beschrijvingen en (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en dergelijke, berusten volledig bij de leverancier.
8.2 Door de leverancier verstrekte aanbiedingen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, schema’s, ontwerpen en overige door of via de leverancier tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van de leverancier, en mogen niet aan derden, in welke vorm dan ook, ter inzage worden verstrekt, dan wel ter beschikking worden gesteld, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.
8.3 Indien een derde de afnemer schending van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van deze derde verwijt met betrekking tot door de leverancier geleverde zaken en/of diensten, dan zal de leverancier zich inspannen strijd met het recht van de derde op te heffen, bijvoorbeeld door wijziging van de zaak of dienst en/of licentieverkrijging. Dit geldt slechts voor zaken en/of diensten die door de leverancier zelf worden geproduceerd en/of in het verkeer gebracht en niet op specifieke instructie van de afnemer zijn ontwikkeld. Om zich te kunnen beroepen op deze inspanningsverplichting, dient de afnemer op straffe van verval de leverancier onverwijld van schending als bedoeld in dit lid in kennis te stellen en tevens de leverancier de vrije hand te laten in een mogelijk te voeren verweer of in een te treffen minnelijke schikking. Onverminderd het in het artikel 7 bepaalde behoudt de leverancier zich te allen tijde het recht voor zaken en/of diensten te (doen) wijzigen ter vermijding van mogelijke strijd met (intellectuele en/of industriële eigendoms)rechten van derden.
8.4 De afnemer vrijwaart de leverancier volledig tegen alle aanspraken en vorderingen van derden en tegen alle kosten en schade die hieruit voortvloeien terzake van een gestelde inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten van die derden die in verband staan met de vervaardiging, de levering of het gebruik van een zaak of een werk dat door de leverancier is ontwikkeld overeenkomstig de specificaties of aanwijzingen van de afnemer. Deze vrijwaring is tevens van toepassing indien de leverancier op aanwijzing van de afnemer wijzigingen heeft aangebracht in een bestaande zaak of werk.

Artikel 9 – Beëindiging
9.1 De leverancier is gerechtigd alle met de afnemer gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke en/of elektronische verklaring aan de afnemer te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden te zijn en onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding van de afnemer te vorderen, indien: de afnemer één of meer van haar verplichtingen niet, of niet tijdig, nakomt en zij niet binnen een redelijke termijn alsnog haar verplichtingen nakomt;
(II) de afnemer surséance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend;
(III) de onderneming van de afnemer al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen;
(IV) conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd, tenzij de afnemer binnen acht kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de leverancier naar het redelijk oordeel van de leverancier passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen de afnemer aan de leverancier verschuldigd is en zal worden;
(V) zich een geval voordoet zoals omschreven in de artikelen 3.3, 3.4, 4.2 en 5.4 van deze Algemene Voorwaarden; en/of
(VI) zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij leverancier redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
9.2 In de gevallen genoemd in artikel 9.1 is het door de afnemer aan de leverancier verschuldigde, eventuele rente en schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 geldt voor de aansprakelijkheid van de leverancier voor schade van de afnemer uit hoofde van of in verband met een overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer dat:
(a) de leverancier niet aansprakelijk is voor gevolgschade of indirecte schade zoals de derving van inkomsten of verminderde opbrengst, gemiste besparingen, verlies van goodwill en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf of gedeelte daarvan;
(b) voor andere schade dan onder (a) genoemd, de leverancier slechts aansprakelijk is voor zover zij ter zake verzekerd is, en die verzekering in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De onder (a) en (b) vermelde beperkingen gelden niet indien de afnemer aantoont dat de schade, waarvoor hij de leverancier aansprakelijk houdt, het gevolg is van opzet of grove schuld (bewuste roekeloosheid) van de leidinggevenden binnen de organisatie van de leverancier. Mocht de leverancier ondanks de beperkingen onder (a) en (b) toch gehouden zijn om enige schadevergoeding uit te keren aan de afnemer, dan zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde, althans het deel daarvan waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.
10.2 Indien zich een gebeurtenis voordoet waaruit voor de afnemer schade voortvloeit of naar redelijke verwachting zal voortvloeien waarvoor de leverancier aansprakelijk is, dient de afnemer met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen drie weken na die gebeurtenis, de leverancier van die gebeurtenis schriftelijk en/of elektronisch in kennis te stellen. Laat de afnemer een tijdige schriftelijke en/of elektronische kennisgeving na, dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis, tenzij de afnemer redelijkerwijze niet binnen de hierboven genoemde termijn van drie weken kennis heeft kunnen nemen van de gebeurtenis. In dat geval begint de termijn van drie weken te lopen vanaf het moment dat de afnemer redelijkerwijze kennis kon hebben van de gebeurtenis. Alle vorderingen tot vergoeding van schade van de afnemer vervallen twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover het schade betreft die tijdig aan de leverancier is gemeld als hiervoor aangegeven.
10.3 In alle gevallen waarin de leverancier een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) en onderaannemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel 10 bepaalde door de betrokken werknemer(s) en/of onderaannemer(s) bedongen.
Artikel 11 – Overmacht
11.1. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, waaronder in elk geval ook zijn begrepen storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet of volledige bezetting van de inbellijnen, bedrijfsblokkades, stakingen, prik- en stiptheidsacties, vertraagde verstrekking aan de leverancier van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten, ziekte van werknemers, ongevallen, bedrijfsstoringen en vervoersproblemen.
Artikel 12 – Hoofdelijkheid
12.1 Indien de afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens de leverancier voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 13 – Bepalingen die van kracht blijven
13.1 Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht die daarvoor naar hun aard bestemd zijn. In het geval dat afzonderlijke bepalingen om welke redenen dan ook niet geldig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Artikel 14 – Geheimhouding

14.1 De afnemer zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of de afnemer tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.
Artikel 15 – Overdracht rechten en verplichtingen
15.1 De afnemer kan rechten of verplichtingen uit de overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke en/of elektronische toestemming van de leverancier overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde. De leverancier kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.
Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 Alle geschillen die over of naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van de leverancier, tenzij de leverancier een geschil wenst voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de plaats waar de afnemer gevestigd is.
BIJLAGE 1
bij de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren
Paragraaf 1 – Verpakkingseenheid
a. Een riem bevat 500 vel, tenzij anders overeengekomen.
b. Het verschil tussen het theoretische en het werkelijke aantal vellen per verpakkings- of tellingseenheid mag bij 95% van de geleverde verpakkings- of tellingseenheden de volgende toleranties niet overschrijden:
+ 3% doch minstens + 5 vel voor grafisch papier en karton vanaf 60 g/m²,
+ 5% doch minstens + 5 vel voor de overige grafische papieren, voor pakpapier en voor dunne speciale papieren,
+ 8% doch minstens + 5 vel voor speciale kartonsoorten en massiefkarton.
Paragraaf 2 – Afwijking gramgewicht (gewicht per m²)
a. Spreiding van de eenheidswaarde binnen een levering.
Het verschil tussen het bestelde en het geleverde gramgewicht mag bij 95% van de geleverde eenheid (in vellen of op rollen) de volgende waarden niet overschrijden:

a.1 Bij ongestreken gramgewicht zonder voorgeschreven maximum of minimum. tot en met 32 g/m² + 2,5 g/m²
33 g/m² t/m 39 g/m² + 8%
40 g/m² t/m 59 g/m² + 6%
60 g/m² t/m 179 g/m² + 5%
180 g/m² t/m 224 g/m² + 6%
225 g/m² en daarboven + 7%
a.2 Bij gestreken druk- en schrijfpapier en gestreken pakpapier.
De hierboven genoemde toleranties worden bij gewichten tot 32 g/m² met 1 punt verhoogd en daarboven met 2 punten. Voorbeeld: ±2,5 g/m² wordt ± 3,5 g/m², ± 6% wordt ± 8%.

a.3 Speciale grafische papieren zoals b.v. tekenpapier en de overige dunne papieren, zowel gestreken als ongestreken, en gekrept papier
Indien niets anders is overeengekomen geldt voor deze papieren een bijkomende tolerantie van 1 punt op de onder I.1 genoemde toleranties voor ongestreken papieren en op de onder I.2 genoemde toleranties voor gestreken papieren.
a.4 Voorgeschreven maximum of minimum gramgewicht
Indien een maximum of minimum gramgewicht is voorgeschreven, worden de in de drie bovenstaande paragrafen genoemde toleranties verdubbeld.

b. Gemiddelde gramgewichtstolerantie van een levering
De verschillen tussen het bestelde en het geleverde gemiddelde gramgewicht mogen de volgende waarden niet overschrijden
b.1 Bij ongestreken druk- en schrijfpapier en ongestreken pakpapier Besteld gramgewicht zonder voorgeschreven maximum of minimum tot en met 32 g/m² + 2,5 g/m²
33 g/m² t/m 39 g/m² + 6%
40 g/m² t/m 59 g/m² + 4%
60 g/m² t/m 179 g/m² + 3% *)
180 g/m² t/m 224 g/m² + 4%
225 g/m² en daarboven + 5%

Als van een papiersoort 3 ton of minder wordt geleverd, worden de bovengenoemde toleranties met 1 punt verhoogd. Voorbeeld: 2,5 g/m² wordt 3,5 g/m²; 6% wordt 7%.
*) Voor courante gramgewichten tussen 60 en 179 g/m² kan voor bepaalde papiersoorten de tolerantie afzonderlijk overeengekomen worden, waarbij het bovengenoemde percentage tot 2,5% verminderd kan worden.
b.2 Bij gestreken druk- en schrijfpapier en gestreken pakpapier
Bij deze papiersoorten worden bovengenoemde toleranties verhoogd met 2 punten
b.3 Bij papieren voor de golfkartonindustrie, zoals testliners, golfpapier (Wellenstoff) en grijspapier (Schrenz) Besteld gramgewicht zonder voorgeschreven maximum of minimum

80 g/m² t/m 179 g/m² + 5%
180 g/m² t/m 224 g/m² + 6%
225 g/m² en daarboven + 7%

b.4 Speciale grafische papieren zoals b.v. tekenpapier en de overige dunne papieren, zowel ongestreken als gestreken
Indien niets anders is overeengekomen geldt voor deze papieren een bijkomende tolerantie van 1 punt op de onder b.1 genoemde toleranties voor ongestreken papieren en op de onder b.2 genoemde toleranties voor gestreken papieren.

b.5 Karton
(I) Massiefkarton en vouwdozenkarton:

180 g/m² t/m 249 g/m²: + 6%
250 g/m² t/m 449 g/m²: + 5%
500 g/m² en daarboven: + 8%
(II) Speciale kartonsoorten: + 8%
(III) Andere gekoetste en/of geplakte kartonsoorten:
150 g/m² t/m 249 g/m²: + 8%
250 g/m² en daarboven: + 10%
b.6 Gekrept papier: ± 10%
b.7 Indien er bijzondere specificaties voor massiefkarton, vouwdozen karton en gekrept papier bestaan, terwijl tussen verkoper en koper geen speciale bepalingen inzake de toleranties zijn overeengekomen, worden de toleranties, genoemd onder b.5 en b.6 met 1 punt verhoogd.
Indien een maximum of minimum gramgewicht voorgeschreven is, worden de onder b.1 tot b.6 vermelde toleranties verdubbeld.
c. Dikte-tolerantie van een levering
Indien voor een bepaald doel een zekere dikte is vereist, moet tussen fabrikant en afnemer, ter vervanging van de tolerantie voor het gramgewicht een passende dikte-tolerantie worden overeengekomen.
Voor massiefkarton geldt, dat indien het karton op dikte wordt besteld, binnen een partij een tolerantie voor alle massiefkartonkwaliteiten van + 5% van de bestelwaarde in mm geldt.
Paragraaf 3
Te factureren gewicht
a. Papier en karton (voor massiefkarton zie art.4.c) op rollen en in vellen
a.1 Op rollen
Alle rollen worden per brutogewicht (gewogen gewicht) gefactureerd, hetgeen omvat papier, karton en gebruikelijk verpakkingspapier, spoelen, pluggen en bandijzer, exclusief eventuele pallets.
a.2 In vellen (ongeteld)
Papier en karton in vellen, ongeteld, geleverd in pakken of pallets worden per brutogewicht (gewogen gewicht) gefactureerd, hetgeen zowel het papier en karton als het gebruikelijke verpakkingsmateriaal omvat, exclusief pallets.
a.3 In vellen (geteld)
De verpakkingseenheid van papier en karton in getelde vellen wordt tegen nominaal gewicht gefactureerd. Dit gewicht is gelijk aan het product van het feitelijk bestelde gramgewicht (g/m²), vermenigvuldigd met het oppervlak van het aantal vellen.
b. Overwicht en onderwicht bij leveringen van grafisch papier en karton, ander dan grafisch massiefkarton
b.1 Bij onderwicht zowel als bij overwicht wordt binnen de in artikel 3.a. genoemde toelaatbare grenzen het werkelijke gewicht berekend, behoudens de hieronder te noemen uitzonderingen.

b.2 Is bij de koop de prijs per riem of per 1.000 vel vastgesteld, dan geldt de onder artikel 4.a.3. genoemde regeling.

b.3 Bij levering in vellen en berekening in gewichtseenheid zal overwicht binnen de in artikel 3.a. genoemde toelaatbare grenzen voor de helft worden berekend.

c. Massiefkarton op rollen en in vellen
Zowel rollen massiefkarton als massiefkarton in vellen worden bruto voor netto gefactureerd. Het factuurgewicht omvat dus de gehele verpakking zoals papier, krimpfolie, spoelen, pluggen, bandijzer, pallets, dekborden, dekplaten, etc. (Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.I.4.).
Paragraaf 4
Toegestane spelingen in het gewicht der leveringen

a. Papier en karton in formaten
De vaststelling van het verschil tussen besteld en geleverd gewicht moet plaatsvinden vóór levering van een order of gedeelte van een order met een zelfde levertijd en van een zelfde kwaliteit (stofsamenstelling, kleur, oppervlak en andere eigenschappen) en een zelfde formaat. De toegestane spelingen naar rato van de geleverde tonnages zijn als volgt:

Grafisch papier en karton in formaten, in de gebruikelijke standaardkwaliteiten.
Definitie: Onder gebruikelijke kwaliteiten van een fabrikant wordt verstaan die kwaliteiten waarvan soort, gramgewicht en formaat in zijn prijslijsten, catalogi en ander handelsdrukwerk staan vermeld.
a.1 Grafisch papier en karton in formaten in de voor elke fabrikant gebruikelijke standaardkwaliteiten, gramgewicht en formaten
Bestelde hoeveelheid zonder voorgeschreven maximum of minimum hoeveelheid *)

meer dan 20 ton + 2,5% met een maximum van 1 ton 10 t/m 20 ton + 4%
5 t/m 10 ton + 5%
3 t/m 5 ton + 7%
minder dan 3 ton + 8%
*) Als spelingen slechts naar één kant zijn toegestaan, worden de toleranties uit deze tabel verdubbeld.
Voor de gebruikelijke kwaliteiten, die in standaardpallets verkocht worden (dit betreft voorverpakte eenheden, voor de fabrikant omschreven als bevattend een theoretisch vast aantal vellen en die in zijn catalogi, prijslijsten enz. vermeld staan) bestaat geen tolerantie tussen het aantal bestelde en het aantal gefactureerde vellen. De nauwkeurigheid van de telling,
d.w.z. het eventuele verschil tussen het aantal gefactureerde en het aantal geleverde vellen, wordt in artikel 2.b. behandeld.
a.2 Grafisch papier en karton in formaten in de voor elke fabrikant gebruikelijke standaardkwaliteiten en gramgewichten, maar in niet-standaardformaten
Bestelde hoeveelheid zonder voorgeschreven maximum of minimum hoeveelheid *) meer dan 100 ton vooraf overeen te komen
50 t/m 100 ton + 4%
20 t/m 50 ton + 6%
10 t/m 20 ton + 8%
5 t/m 10 ton + 10%
3 t/m 5 ton + 15%
minder dan 3 ton + 20%
*) Als spelingen slechts naar één kant zijn toegestaan, worden de toleranties uit deze tabel verdubbeld.

Als de bestelde papiersoort en de technische eisen het toelaten, kunnen de geringere toleranties afzonderlijk worden overeengekomen.

a.3 Grafische papieren van speciaal (niet-standaard) fabrikaat (d.w.z. papieren met andere eigenschappen dan onder a.1 en
a.2 vermeld).

Bij deze papieren mogen de tussen de koper en verkoper overeen te komen toleranties niet kleiner zijn dan die onder a.1 en a.2 vermeld.
a.4 Karton (ander dan karton uitsluitend voor grafische doeleinden en massiefkarton) Bestelde hoeveelheid zonder voorgeschreven maximum of minimum hoeveelheid *) meer dan 100 ton vooraf overeen te komen
50 t/m 100 ton + 5%
20 t/m 50 ton + 10%
10 t/m 20 ton + 12%
5 t/m 10 ton + 15%
minder dan 5 tonvolgens afspraak, maar grotere toleranties dan voor hoeveelheden boven 5 ton
*) Als spelingen slechts naar één kant zijn toegestaan, worden de toleranties uit deze tabel verdubbeld.

a.5 Verpakkingspapieren en andere papieren
Bestelde hoeveelheid zonder voorgeschreven maximum of minimum hoeveelheid *) meer dan 100 ton vooraf overeen te komen
50 t/m 100 ton + 4%
20 t/m 50 ton + 6%
10 t/m 20 ton + 8%
5 t/m 10 ton + 10%
3 t/m 5 ton + 15%
1 t/m 3 ton + 20%

*) Als spelingen slechts naar één kant zijn toegestaan, worden de toleranties uit deze tabel verdubbeld.
Als de bestelde papiersoort en de technische eisen het toelaten, kunnen geringere toleranties afzonderlijk worden overeengekomen.
a.6 Massiefkarton in formaten
De vaststelling van het verschil tussen besteld en geleverd gewicht, gewogen op het moment van fabricage of verpakken, moet plaatsvinden vóór levering van een order of gedeelte van een order met een zelfde levertijd en van nagenoeg een zelfde kwaliteit en een zelfde formaat. De toegestane spelingen naar rato van de geleverde tonnages zijn als volgt: Bestelde hoeveelheid zonder voorgeschreven maximum of minimum hoeveelheid *)
meer dan 100 ton vooraf overeen te komen 50 t/m 100 ton + 5%
20 t/m 50 ton + 10%
10 t/m 20 ton + 12%
5 t/m 10 ton + 15%
3 t/m 5 ton + 20%
*) Als spelingen slechts naar één kant zijn toegestaan, worden de toleranties uit deze tabel verdubbeld.
b. Papier en karton op rollen

Kwantitatieve toleranties kunnen wegens een veelvoud aan maten der rollen niet uniform worden vastgesteld. Dientengevolge zullen verkoper en koper specifieke toleranties moeten vaststellen. Ingeval men echter niet tot overeenstemming komt, zullen de toleranties worden toegepast, die onder a.1 voor grafisch papier en karton, onder a.4 voor ander karton, onder a.5 voor verpakkingspapieren en andere papieren en onder a.6 voor massiefkarton zijn vermeld.
Paragraaf 5 – Spelingen in afmetingen
a. Vellen
a.1 Papier en karton (anders dan onder a.2 en a.3 genoemd)
De toelaatbare afwijking van het bestelde formaat en de haaksheid, resp. de bestelde breedte, bedraagt voor:

1. Niet nagesneden papier en karton:
a. voor de geleverde partij 1% naar boven en ½% naar beneden met een minimum van 5 mm in de loop- c.q. dwarsrichting
b. tussen riemen en voor vellen onderling in één riem ½% naar boven en naar beneden met minimum van 3 mm in de looprichting
c. voor afwijking in de dwarsrichting geldt de helft van de sub b genoemde percentages met een minimum van 3 mm.
d. de afwijking in de haaksheid van 90° mag niet meer zijn dan 0,3% van de lengte van één van de zijden gemeten loodrecht erop.
2. Nagesneden papier en karton met één haakse hoek:
a. voor de geleverde partij ½% met een minimum van 2 mm naar beneden en 3 mm naar boven
b. voor riemen en vellen onderling in één riem ½% met een minimum van 2 mm naar beneden en van 3 mm naar boven
c. de afwijking in haaksheid van 90° voor de ene haakse hoek mag niet meer zijn dan 0,15% met een minimum van 1 mm van de lengte van één der zijden gemeten loodrecht erop.
3. Rondom nagesneden papier en karton:
a. 2 mm naar boven in beide richtingen
b. voor riemen en vellen onderling in één riem maximaal 2 mm in beide richtingen
c. de afwijking in haaksheid van 90° mag niet meer zijn dan 0,15%, met een minimum van 1 mm van de lengte van één der zijden gemeten loodrecht erop.
4. Voor schuinsnede gelden dezelfde afwijkingen als onder 6.1.d.
a.2 Karton voor speciale doeleinden

1. Toleranties voor afmetingen
De volgende maximale afwijkingen zijn voor beide afmetingen van het formaat toegestaan:
– rondom schoongesneden: + 0,4% of +0,8%*) doch minsten + 3 mm of +6 mm*)
– met één haakse hoek: + 0,5%, doch minstens 5 mm.
2. Toleranties voor haaksheid
De tolerantie voor de haakse hoek kan 2% bedragen, minstens echter 12 mm, berekend over de werkelijke lengte der zijden.
N.B. De onder 2.1. en 2.2. genoemde toleranties gelden slechts voor formaten, waarvan de korte kant minstens 40 cm lang is.
*) Dit indien geen tolerantie naar beneden wordt geaccepteerd en zulks in de opdracht vermeld staat
a.3 Massiefkarton

1. Toleranties voor afmetingen
De toleranties zijn voor beide afmetingen van formaat als volgt:
– af machine: tot 750 mm; max. + 3 mm, daarboven max +0,4%
– bij opgave van een maximale maat is dit -6 mm, resp. -0,8%
– bij opgave van een minimale maat is dit +6 mm, resp. +0,8%
– rondom nagesneden: max. + 3 mm.
2. Toleranties voor haaksheid
De tolerantie voor de haaksheid van een vel karton bedraagt max. 0,4%, berekend over de werkelijke lengte der zijden.
b. Rollen

b.1 Breedte
Voor rollen, met een bestelbreedte kleiner dan 1.60 m bedraagt de tolerantie voor de breedte + 0,5%, doch hoogstens + 3 mm en minstens + 2 mm.

Bij massiefkarton op rollen met een bestelbreedte kleiner dan 1.60 m bedraagt de tolerantie voor de breedte hoogstens + 3 mm.
Indien de koper een maximum of een minimum breedte van de rol voorschrijft, worden bovengenoemde toleranties verdubbeld. Voor rollen breder dan 1.60 m worden de toleranties bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

b.2 Diameter
Indien de diameter van de rollen in de order is voorgeschreven en door de verkoper geaccepteerd, is de toegestane speling als volgt:
voor papier
– zonder opgave van een maximum of minimum diameter: -4 cm en +2 cm
– met opgave van een minimum diameter: +4 cm
– met opgave van een maximum diameter: -8 cm
– voor Konsum-soorten kunnen speciale afspraken gemaakt worden. voor karton
– zonder opgave van een maximum of minimum diameter + 6 cm
– met opgave van een minimum diameter: +12 cm
– met opgave van een maximum diameter: -12 cm Restrollen moeten door de koper geaccepteerd worden.
Paragraaf 6 – Houtvrije papieren
Houtvrij grafisch papier mag maximaal 10% houtslijp bevatten.
Paragraaf 7 – Leveranties enveloppen
a. Magazijnsoorten enveloppen
Geen reden tot afkeuren geven de volgende afwijkingen op de omschrijving uit de prijscourant:

Afmeting : hogte + 2mm breedte + 2 mm haaksheid geen
Sluiting : lengte sluitklep + 2 mm hoogte insteek + 2 mm
Gommering : herbevochtigbaar 23 + 3 g/m2 droog zelfplakkend 18 + 2 g/m2 droog
Venster : – maat: breedte + 1 mm hoogte + 1 mm
– stand: + 2 mm
Binnendruk : geringe afwijking in kleur
Verpakking: een doos bevat 500 enveloppen, tenzij anders is overeengekomen/aangeduid. Papier x): basismassa + 4%
dikte, opdikkendheid + 10% berstdruk 125 kPa
Dyn. stijfheid (kodak Pathé) 0,25 mN.m Porositeit (Bendtsen) 800 mt/min.
Opp. Gladheid (Bendtsen) 600 mt/min.
x) uitgezonderd papiersoorten met een basismassa van minder dan 70 g/m2.
b. Aanmaakenveloppen
Geen reden tot afkeuren geven de volgende afwijkingen op de overeengekomen specificaties:

Verpakking en uitvoering:
Afmeting :hoogte + 2 mm breedte + 2 mm Haaksheid : geen
Sluiting : lengte sluitklep + 2 mm hoogte insteek + 2 mm
Gommering : herbevochtigbaar 23 + 3 g/m2 droog zelfplakkend 18 + 2 g/m2 droog
Venster : – maat: hoogte + 1 mm breedte + 1 mm
– stand: + 2 mm
Binnendruk : geringe afwijking in kleur Verpakking : zie onder a.
Papier + 9 : basismassa + 4% dikte, opdikkendheid + 10% berstdruk 125 kPa
Dyn. stijfheid (kodak Pathé) 0,25 mN.m Porositeit (Bendtsen) 800 mt/min.
Opp. gladheid (Bendtsen) 600 mt/min.
+ 9 uitgezonderd papiersoorten met een basismassa van minder dan 70 g/m2. Buitendruk
Buitendruk : – druktechniek: geen
– stand : + 2 mm
– kleur : een geringe afwijking
– sluitwerk: + 0,5 mm lid 3
c. Afkeuringsgrens enveloppen

b.1 Bovengenoemde afwijkingen zijn geen reden tot afkeuren. Bij de beoordeling of een partij buiten de genoemde grenzen afwijkt moet een gemiddelde steekproef uit de levering genomen worden, ter grootte van ongeveer een vierkantswortel van het aantal eenheden en kan dus niet worden afgekeurd op enkele pakjes, zo min op enige exemplaren.

b.2 De vensterrand ten opzichte van de zijkant van de envelop dient links of rechts gemeten minimaal 8 mm. te zijn met behoud van bovengenoemde tolerantie, tenzij voor bepaalde machines redelijkerwijs andere afmetingen aangehouden dienen te worden, hetzij op voorschrift van de machineleverancier, hetzij op grond van algemeen erkende praktijkervaring.

b.3 Vooral bij de afwijkende formaten en kleiner kwanta – met name wanneer deze ‘in handwerk’ moeten worden gemaakt
– moet met een ruimere speling in het formaat rekening worden gehouden.

d. Afwijking bestelde hoeveelheid enveloppen
Voor bestellingen van enveloppen, niet behorende tot de magazijnsoorten of waarvoor extra papier moet worden ingekocht, is het aan de leverancier toegestaan maximaal 15% boven of beneden de ingekochte hoeveelheid af te wijken.

e. Kwaliteitsverschillen enveloppen
Kleine afwijkingen in kleur van het papier en lettertype en/of kleur bij het bedrukken geven geen recht tot reclame.

f. Afwijkingen besteld kwantum enveloppen
Ten aanzien van het bestelde kwantum zijn per formaat de navolgende afwijkingen toegestaan:

20% bij partijen van minder dan 1.000 stuks
15% bij partijen van 1.000 tot en met 5.000 stuks 10% bij partijen van meer dan 5.000 stuks
Paragraaf 8 – Leveranties dozen
Afmetingen dozen:
a. Dozen zijn binnenwerks gemeten en de maten worden vermeld in de volgorde: lengte – breedte – hoogte.

b. Bij vakverdelingen wordt het aantal vakjes vermeld in de volgorde: aantal lagen, aantal langs de lengte en vervolgens aantal langs de breedte van de doos.

c. Bij platen is de eerst vermelde afmeting evenwijdig aan de richtingen van de golf; onder richting van de golf wordt verstaan de richting van één golfrug of golfdal.

d. Op afmetingen is in elke richting een afwijking toegestaan van maximaal + of – 5 mm., alles tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

e. Ongeacht het onder d. gestelde dient het binnenwerk kleiner te zijn dan de binnenwerkse maat van de doos.
Paragraaf 9 – Leveranties kunststofverpakkingen
a. Geringe afwijkingen in kleur, maat, gewicht en bedrukking kunnen nimmer reden voor reclame vormen.

b. Het verschil tussen de overeengekomen materiaaldikte en de daadwerkelijke dikte van het geleverde materiaal mag zonder dat zulks aanleiding kan vormen voor reclames 10% doch minimaal 0,01 mm bedragen.
Verschil tussen de overeengekomen lengte of breedte van de goederen en de daadwerkelijke lengte of breedte van de afgeleverde goederen kan nimmer tot reclame aanleiding geven, tenzij het verschil meer dan 5% bedraagt.

Afwijking van de overeengekomen dikte, lengte of breedte van de geleverde goederen dient beoordeeld te worden aan de hand van een doorsnee exemplaar van de geleverde goederen en niet aan de hand van enkele uitzonderlijke exemplaren.

c. Nadrukkelijk verklaren wij geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor enige gevolgschade. Ten overvloede wordt derhalve opgemerkt dat nimmer aansprakelijkheid aanvaard zal worden voor de invloed welke ons artikel mocht hebben op de kwaliteit van het verpakte product.

d. Verkleuring, vochtinwerking, doorvetting of reukontwikkeling van door ons geleverde goederen welke het gevolg zijn van het produkt dat in onze goederen is verpakt, geeft geen grond voor enige reclame.

e. Bestelde hoeveelheden worden zo mogelijk geleverd. Wij behouden ons het recht voor 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden te leveren.
Paragraaf 10 – Methoden van onderzoek
Voor de toe te passen methoden van onderzoek gelden de meest recente NED- of ISO-normen.
Als geen normen aanwezig zijn, moet de toe te passen methode van onderzoek van te voren worden overeengekomen. De NED- en ISO-normen zijn momenteel de volgende:
a. Monsterneming: NED 1763 methode A of ISO 186

b. Conditionering van de monsters: NED 1108 of ISO 187. De van geval tot geval toe te passen conditionering voor de proef, in overeenstemming met de norm, moet van te voren worden overeengekomen.
Conditionering van de monsters van papieren voor de golfkartonindustrie, zoals testliners, golfpapier (Wellenstof) en grijspapier (Schrenz) zal geschieden bij 23° en 50% r.v.

c. Bepaling van de grootte van de steekproef en aantal monsters

1 De methode van bepalen van de steekproefgrootte dient vooraf geregeld te worden.
2 Wat hun aantal aangaat, moeten de genomen monsters tenminste overeenstemmen met de norm ISO R 186 of NED 1783 methode A.
d. Vaststelling gewicht per m²: NED 1109 of ISO 536

e. Diktemeting: NED 1110 of ISO R 438

f. Afmetingen en haaksheid
De volgende meetmethoden kunnen worden toegepast:

1 Meetapparatuur
Meettafel: een stevige tafel, die met metaal, kunststof of glas is bedekt. Hierop stevig vastgeschroefd, zowel in horizontale als in verticale richting, een stalen meetlineaal (van voldoende lengte) met schaalverdeling van 0,5 mm.
De linealen dienen zuiver loodrecht op elkaar te staan (te controleren met een geijkte driehoek) en de nulpunten dienen exact samen te vallen. Hulplineaal met een schaalverdeling in 0,5 mm.
2 Meetmethode
Controle van de afmetingen: De te controleren zijde op de horizontale lineaal leggen en voorzichtig tegen de verticale lineaal aanschuiven en aflezen.
In verband met eventueel niet haaks zijn, moeten alle vier de zijden gemeten worden.
Controle van de haaksheid: Het vel met de lange kant tegen de horizontale lineaal leggen. Voorzichtig tegen de verticale lineaal aanschuiven. Er zijn nu 3 mogelijkheden:
– De haaksheid is 100% goed (hoek is 90°).
– De hoek is kleiner dan 90°. Afwijking af te lezen met gebruik van een hulplineaal.
– De hoek is groter dan 90°. Afwijking af te lezen op de horizontale lineaal. Om de overige drie hoeken te controleren het vel kloksgewijs draaien.
Resultaten Formaatafwijking:
Telkens de meest afwijkende waarde van de lange en de korte kanten aangeven. Afwijking van de haaksheid:
Alle vier de afwijkingen aangeven. Voor de beoordeling wordt met de meest afwijkende waarde rekening gehouden.
Paragraaf 11 – Overig
a. Normale verdeling van de gemeten waarden
Alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde toleranties worden als nagekomen beschouwd, indien 95% van de gemeten waarden in de partij binnen de voorgeschreven toleranties blijft. Anderzijds mag er voor 4,5% van de gemeten waarde- eenheden geen afwijking zijn groter dan 1,5 maal de tolerantiewaarde. Van het totaal aantal metingen mag ten hoogste 0,5% deze grens van 1,5 maal de tolerantiewaarde overschrijden.
b. Voor alle technische kenmerken, waarvoor in het bovenstaande geen toleranties genoemd zijn, geldt, dat kleine afwijkingen geen aanleiding kunnen zijn tot geschillen, voorzover de geleverde goederen geschikt zijn voor het gebruik, waarvoor zij besteld zijn.
c. Het gegolfd liggen van papier en karton wordt niet als een tekortkoming beschouwd.
d. De koper van aanmaakpartijen is verplicht, tot een maximum van 10% van de bestelde hoeveelheid, een papier of karton te accepteren, dat kleine verschillen vertoont met het bestelde, maar dezelfde geschiktheid heeft voor het beoogde doel als het bestelde papier of karton.

download Fedrigoni Terms & Conditions document